PURZONA

Nowoczesna technologia

Technologia hydrodynamicznego natrysku jest innowacyjnym rozwi±zaniem, które dynamicznie wypiera stosowane dotychczas, tradycyjne systemy dociepleniowe, tj. wełnę oraz styropiany. Izolacje piank± poliuretanow± to obecnie najwydajniejsze i najtrwalsze typy dociepleń. Wszystko to zasługa wła¶ciwo¶ci fizycznych i chemicznych zastosowanego materiału. W trakcie reakcji chemicznej, zachodz±cej w wyniku poł±czenia dwóch komponentów: poliolu i izocyjanianu, wytwarza się piana, potocznie zwana PUR. Efekt finalny posiada wła¶ciwo¶ci izolacyjne: termiczne, akustyczne
i fizyczne. Pianę nanosi się poprzez wysokoci¶nieniowy natrysk za pomoc± specjalistycznej maszyny. Nanoszona na powierzchnie zewnętrzne warstwa izolacyjna - dla trwało¶ci powinna dodatkowo zostać pokryta powłok± z elastomeru lub farby ochronnej. Z jednej strony gwarantuje
to żywotno¶ć i odporno¶ć na warunki atmosferyczne, z drugiej - stanowi dodatkow± ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).