PURZONA

Termowizja

Do Państwa dyspozycji posiadamy kamery termowizyjne, dzięki którym, jeszcze przed rozpoczęciem prac izolacyjnych, jeste¶my w stanie ocenić aktualny stan obiektu i przygotować optymalny zakres robót dociepleniowych wraz z ich kalkulacj±. Przy użyciu tych samych kamer - po zakończeniu zlecenia - sprawdzamy i przedstawiamy efekty naszej pracy.

Oszacowanie temperatury technik± termowizyjn± opiera się na pomiarze promieniowania cieplnego, emitowanego przez każde ciało które ma temperaturę wyższ± niż 0 K (-273,15 °C). Pozwala to ustalić rozkład temperatur na powierzchni badanego obiektu w sposób szybki i dokładny, a co najważniejsze - bezinwazyjny. Efekt pomiarów „termowizj±” zarejestrowany zostaje jako cyfrowe zdjęcie termowizyjne (termogram), na którym zróżnicowanym warto¶ciom temperatury odpowiadaj± poszczególne kolory. Dzięki temu bezbłędnie udaje się zlokalizować mostki cieplne oraz miejsca lub powierzchnie, przez które budynki „trac±” ciepło.